第十二回 李观察巡行收状 褚推官执法翻招

作者: 西周生

喜欢就请收藏爱阅读,www.dagengren.cc让阅读成为一种享受!

醒世姻缘传——

第十二回李观察巡行收状褚推官执法翻招

太平时,国运盛。天地清,时令正。风雨调,氛叹弧N墓倭,武将劲。

吏不贪,民少病。黜奸邪,举德行。士亨修,臣谏诤。杜苞苴,绝奔竞。

塞居间,严借倩。恶人藏,善者庆。剪强梁,剔豪横。起春台,平陷阱。

此等官,真可敬。社稷主,斯民命。岂龚黄?真孔孟。岘山碑,甘棠颂。

罄山筠,书德政。告皇天,祝神圣。进勋阶,繁子姓。世枢衡,代揆柄。

万斯年,永无竟。

却说那正统爷原是个有道的圣人,旰食宵衣,励精图治,何难措置太平?外面况且有了于忠肃这样巡抚,里面那三杨阁老,都是贤相;又有一个圣德的太后。这恰似千载奇逢的一般!只是当不起一个内官王振擅权作恶,挫折的那些内外百官,那一个不奴颜婢膝的,把那士气丧尽!虽是这等说,那被他劫得动的,毕竟不是那刚硬的气骨,就如那“银样蜡枪头”一般,非不明晃晃的也好看,若遇着硬去处,略略触他触儿,不觉就拳成一块了。你看那金刚钻这样一件小小的东西,凭他什么硬物,钻得飕飕的响。

那时山东东昌府有一个临清道,是个按察司佥事官衔,姓李,名纯治,河南中牟县人,庚辰进士。初任做知县的时节,遇着那好百姓便爱如儿子一般;有那等守学规有道理的秀才,敬如师友一般;若是那一样歪秀才、顽百姓,他却也不肯松饶轻放。乡宦中有为地方公事兴利除害的,坐在寅宾馆内与他终日讲论也不觉倦怠。若是乡宦的子弟族亲,家人伙计,倚了本官的势力,外面生事作恶的,休想他看些体面,宽容过去罢了。又有来通书启,说分上的,他却绝没有成心,只当是没有分上的一般,是的还他个是,非的还他个非。就是把那个有不是的人尽法处了,那人也是甘心不怨的。

他又不论甚么“二六”“三八”的告期,也不避什么准多准少的小节,有状就准,准了就在原状上批了,交付原告自拘,也不挂号比件。有肯私下和了的,连状也不须来缴,话也不消来回;有那不肯和息,必定要来见官的,也不论甚么早堂晚堂,也不论甚么投文挂起数,也不拘在衙门,在公所,在酒席上,随到随审。该劝解的,用言语与他们剖断一番;有十分理屈的,酌量打他几下,又不问罪,又不罚纸,当时赶了出去。

但是那京边起存的钱粮明白每两要三分火耗。他说道:“一个县官自己要吃用,要交际上司,要取无碍官银,过往上司使客要下程小饭。我若把你们县里的银子拿到家里买田起屋,这样柳盗跖的事,我决不做他。你若要我卖了自己的地,变了自己的产,拿来使在你县里,我却不做这样陈仲子的勾当。”

他衙内衣食费用却又甚是俭省。不要说是地方上的物力过于暴殄,所得些火耗,除了公费,用不尽的,拣那民间至贱卖不出去的粮食,买米上仓,等那青黄不节的时节,有那穷百姓来借的,都借了与他。那县里民间俗规:借取粮食,俱是十分行利,官借却只要五分。有那借了果然还不起的,又有死了的,通融折算将来,也实有三分利息。不上二三年,积得那仓里真是陈陈相因,作每月赎谷,给孤贫,给囚粮,助贫穷冠婚丧祭,都在这里边取用。大略他行的美政不止于此,就生出一百副口来也说不尽。难道撇了正传,只管说这个不成?

这样一个知县,其实教他进两衙门里边,断然是替朝廷兴得利,除得害,拿定是个朝阳鸣凤。但这等倔强的人,那个肯教他做科道?一堂和尚,叫你这个俗人在里边咬群!但又是个甲科,又不好挤他下水,只得升了他个礼部主事,印了脚步行去,升了郎中。据了他的学识,与他个学道,绰绰然做得过去,却不肯把学道与他,偏与他一个巡道。五年的部俸,连个少参也不肯把与,单单与了佥宪。

这东昌巡道衙门住扎临清。因临清是马头所在,有那班油光水滑的光棍,真是天高皇帝远,晓得怕些甚么,奸盗豪横,无日无天。兼那势宦强梁,欺暴孤弱,那善良也甚是难过的紧。自从他到了任,穿了豸服,束了花银带,拖了印绶,冷铁了面孔,说什么是张纲!又什么是温造!倒恰似包龙图一般。出了告示,再三劝人自新。只除了歇案的人命强盗,其外杂犯,在他到任以前的,俱免追论;但他到任以后,再有武断暴横的,十个倒有九个不得漏网。那一个漏网的毕竟是恶还不甚。他又不时戴了顶巾,骑了匹骡子,跟了一两个人,在那巡属十八州县里边不歇的私行,制伏得那些州县也不敢十分放肆。

 

关闭